0

Podmínky affiliate programu („Podmínky“) – Smluvní vztah

Vyplněním registračního formuláře, kliknutím na tlačítko „Zaregistrovat se“, zaškrtnutím potvrzení o přečtení a souhlasu s podmínkami programu souhlasí registrující se partner („Partner“) s těmito podmínkami a odesílá žádost o uzavření Smlouvy se společností Squared, s.r.o., IČ: 05095344, se sídlem Dlouhá 705/16, 110 00, Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 257898 („Squared“) o zapojení do jejího affiliate programu.

V případě schválení společností Squared je Partnerovi zasláno elektronickou formou potvrzení a tímto je uzavřen smluvní vztah mezi Partnerem a společností Squared.

Nezbytnou podmínkou účasti Partnera na affiliate programu společnosti Squared dle podmínek uvedených níže je souhlas Partnera s Všeobecnými podmínkami a ostatními pravidly užívání nástrojů affiliate programu.

I. Obecná ustanovení

 1. Společnost Squared zajišťuje provoz technologie („Technologie“) podporující prodejní a marketingové aktivity spočívající především v propagaci nabídky zboží prodávané internetovými obchody provozovanými společností Squared („Obchody“).
 2. Partner bude na svých internetových stránkách („Web“) provozovat Technologii. Při splnění podmínek uvedených dále, mu vznikne nárok na zaplacení odměny, jejíž výše bude vypočtena postupem uvedeným v článku III.
 3. Programu se může účastnit pouze Partner, který má potřebná oprávnění k takové činnosti, zejm. pak příslušné oprávnění k podnikání. U fyzických osob nepodnikajících dochází při první výplatě k uzavření dohody o spolupráci. K této dohodě je nutné před první výplatou zaslat kopii platného občanského průkazu (poštou či elektronicky), na základě které bude vystavena dohoda o spolupráci. Tato dohoda se uzavírá při každé výplatě provize, tedy v okamžik, když partner požádá o výplatu naspořené provize. Dohoda o spolupráci pro „nepodnikatele“ nemá v konečném důsledku vliv na daňové přiznání – výdělky na provizích jsou nahodilou formou příjmu a partnerského programu se může zúčastnit osoba starší 15 let s platným občanským průkazem.
 4. Partner prohlašuje, že všechny jím uvedené údaje v online registraci jsou pravdivé a úplné.

II. Podmínky spolupráce

 1. Partner má možnost na Webu umístit odkaz na Obchody („Odkaz“). Přesné umístění a formát Odkazu podléhá schválení Squared.
 2. Odkaz nesmí být umístěn na stránky s obsahem odporujícím zákonům České republiky, na stránky s pornografickým obsahem anebo internetové stránky s obsahem, který by mohl jinak poškodit dobré jméno společnost Squared. Obsah Webu nesmí porušovat práva třetích stran. Společnost Squared si vyhrazuje právo kontrolovat obsah stránek a umístění Odkazů na internetových stránkách Partnerů.
 3. Partner nesmí napodobovat vzhled webových stránek a podstránek společnosti Squared či jakkoli jinak budit v návštěvníkovi dojem, že Web je vlastněn či provozován zcela či z části společností Squared. Logo společnosti Squared a doplňující propagační materiály, které se vztahují na společnost Squared, mohou být použity pouze po předchozím písemném souhlasu společnosti Squared. Partner nesmí využívat název společnosti Squared jinak než v souvislosti s provozem Odkazů na Webu.
 4. V souvislosti s Odkazem nesmí Partner používat jakákoliv automatická otevírání internetových stránek bez akce návštěvníka webu, např. autohits systémy, načítání serveru jakéhokoliv Obchodu do pop-up a pop-under oken, načítání takového serveru Obchodu do iframe apod. Kliknutí na Odkaz musí být výsledkem svobodného rozhodnutí (vědomě volního jednání) návštěvníka internetové stránky Partnera, nikoli jednáním v omylu či důsledkem neodvratitelného procesu.
 5. Odkazy nesmí být umisťovány na stránky bez obsahu a na internetové stránky vytvořené pouze za účelem zobrazování reklam, ať už je obsah s internetovými obchody provozovanými společností Squared relevantní či nikoliv.
 6. Partner nesmí využívat rozesílání nevyžádané pošty (spam) ani jinou nedovolenou formu propagace.
 7. Společnost Squared neodpovídá za funkčnost Odkazů a Technologie a zároveň nezaručuje žádné minimální počty kliknutí na Odkaz, dobu jejich uskutečnění, případně výši Odměn podle článku III níže získaných Partnerem na základě Podmínek. Společnost Squared neodpovídá za škody vzniklé na základě nefunkčnosti nebo nesprávné funkčnosti Technologie nebo Odkazů. Společnost Squared neodpovídá za škody způsobené nečinností nebo činností třetích stran. Za obsah Webu nese odpovědnost Partner.
 8. Partner není oprávněn jakoukoliv část Technologie nebo Odkazu měnit, pronajímat, půjčovat, prodávat, předávat dalším stranám a ani z nich nebo na jejich základě vytvářet odvozená díla nebo produkty.
 9. Společnost Squared má kdykoli právo změnit obsah i formu Odkazu, případně omezit či pozastavit jeho zobrazování na Webu Partnera.
 10. Partner nesmí bidovat či jinak inzerovat v reklamních systémech na výrazy obsahující „Squared“, „Squared.one“, „Vyvolej.to“ nebo „Vyvolejto“.

III. Odměna

 1. Odměna bude poskytnuta Partnerovi dle Podmínek a ostatních pravidel užívání nástrojů affiliate programu, za níže uvedených podmínek, a to za každého příchozího návštěvníka na stránky Obchodu, který uskuteční nákup zboží, zboží zaplatí a od takové kupní/spotřebitelské smlouvy v zákonné lhůtě, případně v prodloužené lhůtě dle pravidel obchodu Squared, neodstoupí.
 2. V případě, že návštěvník po kliknutí na Odkaz umístěný na internetových stránkách Partnera do 30 dnů od takového kliknutí zakoupí jakékoliv zboží v Obchodě, řádně zaplatí jeho cenu a zboží nevrátí v zákonné lhůtě od jeho obdržení, resp. ve lhůtě dohodnuté mezi Squared a zákazníkem, („Nákup“), má Partner v takovém případě nárok na odměnu ve výši určené z ceny Nákupu bez DPH („Odměna“).
 3. Odměna pro všechny druhy zboží činí 10% z ceny zboží bez DPH.
 4. Na služby (například doprava) se nárok na odměnu nevztahuje.
 5. Délka platnosti cookie, tedy doba mezi klinutím na Odkaz umístěný na internetových stránkách Partnera a nákupem zboží v Obchodě při které lze nárokovat Odměnu, může být oznámením ze strany Squared prodloužena případně zkrácena v návaznosti na způsob využívání Technologie Partnerem.
 6. Odměnu podle článku III obdrží vždy pouze ten Partner, z jehož stránek vstoupil zákazník na internetové stránky Obchodu jako poslední před uskutečněním Nákupu. Nárok na odměnu není dotčen takovými vstupy zákazníka na internetové stránky Obchodu, které nebyly uskutečněny prostřednictvím Odkazů umístěných na stránkách Partnerů.
 7. Nárok na Odměnu a její výplatu vzniká pouze za předpokladu, že celková výše Odměny dosáhne nejméně 100 Kč, pokud je účet veden v korunách, případně jiného limitu výplatního minima, které partner má uvedené ve svém partnerském účtu. Výplata probíhá za podmínek a způsobem stanoveným ve Všeobecných podmínkách a ostatních pravidlech užívání nástrojů affiliate programu. Společnost Squared si vyhrazuje právo během 30 dnů od uskutečnění každé transakce/nákupu provést korekci těchto transakcí/nákupů, tedy odstranění neplatných transakcí. Za neplatné transakce se považují zejména transakce, které nejsou způsobilé k výplatě z následujících důvodů: (i) vrácení produktů v zákonné lhůtě, případně prodloužené lhůtě stanovené Squared nebo na stránkách Squared, (ii) duplicitní zadání nebo jiná chyba v objednávce, která zabraňuje její realizaci, (iii) nedodržení podmínek affiliate programu, (iv) v souvislosti s prodejem, nepřijetí úhrady od Návštěvníka nebo vrácení úhrady návštěvníkovi ze strany Squared, (v) nepřevzetí objednaného zboží ze strany zákazníka. Teprve po uplynutí této 30 ti denní lhůty vzniká Partnerovi nárok na výplatu Odměny, a to v dalším nejbližším výplatním termínu.
 8. Z technických důvodů je pro uznání Odměny nutné, aby návštěvníci stránek Partnera měli ve svém počítači povoleny cookies.
 9. Partner má nárok na Odměnu z Nákupů, které byly dokončeny v době trvání smlouvy, jsou-li splněny podmínky článku III.
 10. Partner je povinen zdanit Odměnu dle platného Zákona o daních z příjmů stejně jako dodržovat další ustanovení zákona pokud jde o příjem z odměny plynoucí.
 11. Pokud Partner poruší ustanovení článku I odstavec 3, nárok na výplatu Odměny zaniká. Společnost Squared může zaúčtovat doposud nevyplacené Odměny proti splatným nárokům vůči Partnerovi.
 12. Výše Odměny je určena výhradně na základě údajů společnosti Squared, žádné jiné způsoby měření či výpočtu výše Odměny nebudou mít účinek.

IV. Technický servis

 1. Technický servis související s provozem Technologie a Odkazů zajišťuje společnost Squared. Partner je povinen poskytnout společnosti Squared veškerou relevantní asistenci v souvislosti s technickým servisem Technologie nebo Odkazu.
 2. Přístup k reportům a affiliate odkazům získává partner zapojením do affiliate programu Squared ve svém uživatelském profilu.
 3. Partner je povinen udržovat internetovou stránku s Odkazem, kterou provozuje, v provozuschopném stavu.

V. Osobní údaje

 1. Osobní údaje Partnera uvedené ve Smlouvě a v systému registrace provozované Technologie, které Partner společnosti Squared spokytne, jsou zpracovávány společností Squared v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Poskytnuté údaje budou zpracovávány za účelem splnění účelu Smlouvy. Partner tímto zároveň souhlasí, aby jeho osobní údaje byly též poskytnuty společnosti Squared k marketingovým účelům, k zasílání aktualit z affiliate programu Squared a k zasílání informací o akcích využitelných k propagaci.
 2. Partner souhlasí s tím, že společnost Squared může používat jeho jméno (nebo název společnosti) a logo v prezentacích, marketingových materiálech, seznamech zákazníků a seznamech zákazníků na webových stránkách.
 3. Partner akceptací Podmínek dává rovněž souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v registraci. Poskytnuté osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze zaměstnancům společnosti Squared. Pokud bude k jeho osobním údajům mít přístup jiný subjekt, bude tomu tak pouze v rámci spolupráce na činnostech společnosti Squared za účelem zlepšení svých služeb a k obchodním a marketingovým účelům, přičemž tento subjekt nebude oprávněn údaje předávat jiné osobě.

VI. Trvání Smlouvy a zánik Smlouvy

 1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
 2. Tato smlouva může být ukončena dohodou, výpovědí, okamžitým ukončením ze strany společnosti Squared dle článku VI odstavec 3, popřípadě také odstoupením od Smlouvy za podmínek uvedených dále. Oznámení o ukončení smlouvy může být doručeno elektronickou formou.
 3. V případě závažného porušení povinností, či méně závažného opakovaného porušení povinností Partnera dle těchto Podmínek či zneužití Technologie má společnost Squared právo od Smlouvy s okamžitou účinností odstoupit.
 4. Smlouvu mohou obě strany vypovědět i bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 7 dní, která začíná běžet ode dne, ve kterém byla výpověď druhé straně doručena.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Tato Smlouva a podmínky v ní obsažené nahrazují veškeré předchozí smlouvy a podmínky ujednané mezi Partnerem a Squared týkající se jakékoliv spolupráce na affiliate programu Squared, a veškeré předchozí smlouvy a ujednání mezi Squared a Partnerem týkající se účasti na affiliate programu se tímto ruší.
 2. Společnost Squared si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto Podmínky, přičemž tuto změnu oznámí elektronicky s předstihem alespoň 7 dní. Partner je povinen pravidelně kontrolovat, zda není k dispozici aktuálnější verze Podmínek. Aby se Partner mohl dále účastnit na affiliate programu Squared, je povinen nové podmínky přijmout. Pokud Partner s upravenými Podmínkami nesouhlasí, je povinen bezodkladně elektronicky informovat o ukončení své účasti v affiliate programu Squared.
 3. Veškeré spory vzniklé z Podmínek či v souvislosti s nimi budou s konečnou platností rozhodnuty v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze podle Řádu a pravidel tohoto rozhodčího soudu.
 4. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 26. 8. 2016.