• Doprava zdarma od 1 490 Kč
 • Objednejte za pár minut rovnou z webu
 • Zákazníci nás hodnotili průměrně 4,9 ⭐️

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Squared, s.r.o., IČ: 05095344, se sídlem Zelený pruh 1091/111, 140, Praha 4

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Squared, s.r.o., identifikační číslo: 05095344, se sídlem Zelený pruh 1091/111, 140 00 Praha 4, adresa pro doručování Squared, s.r.o., Zelený pruh 1091/111, 140 00, Praha 4, Czech republic, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl C, vložka 257898 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.vyvolej.to (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2 Kupující je pro účely těchto obchodník podmínek spotřebitel nebo podnikatel. Není-li kupující spotřebitel, je podnikatel. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ní jinak jedná. Podnikatelem je zejména ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo jiným obdobným způsobem za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je také považována každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo jinou obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená pro podnikatele.

1.3 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uživatelský účet

2.1 Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží a služeb (dále jen „uživatelský účet“). Uživatelský účet je provozovaný prodávajícím. Kupující může provádět objednávání zboží a služeb též bez předchozí registrace přímo z webového rozhraní obchodu, v takovém případě dojde k registraci Kupujícího v průběhu vytváření jeho objednávky.

2.2 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží a služeb bez registrace je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží a služeb jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4 Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5 Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 6 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Uzavření smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím

3.1 Veškerá prezentace zboží a služeb umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít smlouvu ohledně tohoto zboží a služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží a službách. Ceny zboží a služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží a služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží a služeb.

3.4 Pro objednání zboží nebo služeb vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • a. objednávaném zboží nebo službách (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu nebo nahraje soubory - obrázky či fotografie z jiného umístění (zejména svého úložiště, Instagramu apod.) prostřednictvím webového rozhraní obchodu na úložiště přístupné prodávajícímu a jeho smluvním partnerům, nahrané soubory, může kupující upravovat ve webovém rozhraní obchodu, po té kupující zkontroluje vizuální podobu nahraných souborů a pokud s ní souhlasí, tak následně „vloží“ soubory (obrázky, fotografie) do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • b. údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží nebo služeb a informace o nákladech spojených s dodáním zboží nebo služeb,
 • c. způsobu úhrady kupní ceny zboží nebo služeb (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu poté, co se seznámí s obchodními podmínkami prodávajícího kliknutím na tlačítko „objednat a zaplatit“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). V potvrzení o obdržení objednávky prodávající uvede možnosti zaplacení objednaného zboží a služeb.

3.6 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží a služeb, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Prodávající začne poskytovat kupujícímu plnění až po té, co je celá cena za zboží a služby zaplacena (tj. připsána na účet prodávajícího). Připsání celé ceny za zboží a služby je také podmínka účinnosti smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

3.8 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora (poskytovatele) kupujícího, prodávající si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy).

3.9 V případě, že si kupující bude objednávat v rámci jedné objednávky a/nebo jednoho dne zboží nebo služby v celkové hodnotě přesahující 400 Euro vč. DPH (přepočet se stanoví dle kurzu devizového trhu zveřejňovaného Českou národní bankou pro příslušný den), sdělí mu webové rozhraní obchodu, že pro dokončení objednávky a pokračování v nákupu bude přímo kontaktován prodávajícím, který zároveň ověří dostupnost poptávaných služeb a zboží.

3.10 V případě, že v mezidobí mezi objednáním zboží a služeb a připsáním celé ceny zboží a služeb na účet prodávajícího dojde k tomu, že objednané zboží a služby nebude prodávající moci dodat (např. zboží již nebude skladem) nebo je nebude moci dodat za stejných podmínek jako v době objednání, prodávající nemá povinnost objednané zboží a služby dodat kupujícímu. V tomto případě vyrozumí prodávající o této skutečnosti kupujícího a vrátí mu obratem zaplacenou cenu za objednané zboží a služby stejnou platební metodou, kterou cenu zaplatil kupující, případně na bankovní účet, který mu kupující sdělí.

3.11 V případě, že by kupující nebo jiná osoba jakkoliv neoprávněně zasahoval do zdroje nebo kódu webové stránky nebo by se snažil neoprávněně jiným způsobem ovlivnit nebo zasáhnout do internetového obchodu nebo do rozhraní webové stránky, nemá prodávající povinnost v takových případech cokoliv plnit.

3.12 Prodávající si vyhrazuje právo na vizuální kontrolu obsahu obrázků či fotografií, které nahraje kupující nebo jiná osoba na úložiště přístupné prodávajícímu. Kupující se zavazuje, že nebude objednávat zhotovení fotografií nebo plakátů se závadným obsahem (tj. např. fotografií nebo plakátů, které by zobrazovaly dětskou pornografii, kruté nebo nelidské jednání, příp. obsah erotické povahy; fotografií nebo plakátů, které jsou chráněny (jejich obsah) autorským zákonem apod.). Prodávající prohlašuje, že proces zhotovení fotografií a plakátů se závadným obsahem (např. nahotou) bude pozastaven.

4. Cena zboží a služeb, platební podmínky

4.1 Cenu zboží a služeb a případné náklady spojené s dodáním zboží a služeb dle smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu prostřednictvím kupujícím vybrané platební brány, která se kupujícímu zobrazí na webové stránce, jedná se zejména o:

 • a. rychlý online převod přes internetové bankovnictví,
 • b. rychlá platba platební kartou,
 • c. běžným bankovním převodem,
 • d. platba složenkou.
 • e. služby Twisto

4.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží a služeb ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží a služeb.

4.3 Fakturační údaje kupujícího nelze měnit zpětně po odeslání objednávky.

4.4 Kupující zaplatí celou cenu zboží nebo služeb a případné náklady spojené s dodáním zboží nebo služeb ještě před dodáním zboží nebo služeb.

4.5 Závazek kupujícího zaplatit cenu zboží nebo služeb a případně náklady spojené s dodáním zboží nebo služeb je splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

4.6 Případné slevy z ceny zboží nebo služeb poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.7 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží nebo služeb a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.8 Služba provozována společností Twisto payments a.s. („Služba Twisto“) umožňuje odložit platbu za objednané zboží, a to až o 14 dní. V případě, že se rozhodnete využít Službu Twisto, mějte prosím na paměti, že se jedná o službu provozovanou třetí stranou, která se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami Twisto payments a.s., a se kterými jste před využitím Služby Twisto povinni se seznámit. Tyto podmínky jsou k dispozici na stránce www.twisto.cz.

5. Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je spotřebitelem

5.1 Kupující, který je spotřebitelem bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2 Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci či o jiný případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle předchozí věty běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

 • a. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
 • b. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
 • c. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

5.3 Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@vyvolej.to.

5.4 V případě odstoupení od smlouvy dle tohoto odstavce obchodních podmínek se smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.5 V případě odstoupení od smlouvy dle tohoto odstavce obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (nedohodnou-li se prodávající a kupující jinak, např. na poskytnutí slevového kupónu) za níže uvedených podmínek do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím, a to stejnou platební metodou, kterou cenu zaplatil kupující, případně na bankovní účet, který mu kupující sdělí, přičemž prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí. V případě, že s odesláním peněz na bankovní účet sdělený kupujícím budou spojeny nějaké další náklady (např. půjde o bankovní účet vedený v bance mimo Českou republiku apod.), nese tyto další náklady kupující. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem zejména na bankovní účet kupujícího. Zboží by měl kupující vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

5.6 Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7 V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu (nedohodnou-li se prodávající a kupující jinak např. na poskytnutí slevového kupónu) kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.8 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. Odstoupení od smlouvy kupujícím, který není spotřebitelem

6.1. Bude-li umožněno kupujícímu, který není spotřebitelem odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, pak kupující bere na vědomí, že vrácená kupní cena může být ponížena o to, oč se snížila hodnota zboží.

6.2. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel.

7. Přeprava a dodání

7.1 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

7.2 Je-li prodávající podle smlouvy povinen dodat zboží nebo službu na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít plnění při dodání.

7.3 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno plnění prodávajícího doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.4 Při převzetí plnění od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a prodávajícímu. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

7.5 Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem prodávajícímu, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu.

7.6 Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7.7 Prodávající zajišťuje nebo zprostředkovává následující způsoby dopravy a dodání:

 • a. osobní odběr;
 • b. zasílání prostřednictvím dopravce uvedeného na webové stránce.

7.8 Jednotlivé způsoby dopravy a dodání jsou prodávajícím nabízeny dle aktuální dostupnosti jednotlivých služeb a s ohledem na kapacitu a dojezdové možnosti. V případě zásahu vyšší moci či výpadku informačního systému prodávajícího nenese prodávající odpovědnost za opožděné dodání.

7.9 Všechny aktuálně nabízené a poskytované způsoby dopravy a dodání, jejich aktuální podmínky a ceny naleznete na webové stránce.

7.10 V případě vyzvednutí plnění prodávajícího může prodávající nebo jeho smluvní partner požadovat po kupujícím nebo po tom, kdo plnění přebírá předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z výše uvedených dokladů může prodávající či jeho smluvní partner odmítnout plnění vydat.

7.11 Zboží a služby zakoupené kupujícím-právnickou osobou bude předáno pouze statutárnímu orgánu dané právnické osoby (prokázat skutečnost, že se jedná o statutární orgán má kupující) či osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem. Zboží zakoupené kupujícím-osobou samostatně výdělečně činnou bude předáno pouze po předložení platného identifikačního průkazu (OP či cestovní pas).

7.12 Nebude-li zboží předáno osobním odběrem na pobočce a je-li zboží zakoupeno kupujícím, který je v době okamžiku koupě plátce DPH, a je fakturováno s 0% sazbou DPH, pak musí být místem dodání adresa sídla či provozovny uvedená ve veřejném rejstříku (zejména obchodním, živnostenském či jiném obdobném) mimo Českou republiku.

8. Práva z vadného plnění

8.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a v případě, že kupující je spotřebitelem také zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • a. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • b. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • c. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • d. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.3 Ustanovení uvedená v předchozím článku obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

8.4 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující, který je spotřebitel, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

8.5 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání prodávajícího.

8.6 Uplatní-li kupující, který není spotřebitel právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

8.7 Prodávající je povinen kupujícímu, který je spotřebitel vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo z vadného plnění uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

8.8 Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

8.9 Prodávající upozorňuje kupujícího, že fotografie a plakáty dodávané prodávajícím jsou zhotoveny chemickým procesem a jsou citlivé na světlo, které způsobuje postupem času ztrátu sytosti barev.

9. Další práva a povinnosti smluvních stran

9.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.2 Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím své elektronické (e-mailové) adresy. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

9.3 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/... je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím ze smlouvy.

9.4 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel... je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

9.5 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.6 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

10. Ochrana osobních údajů

10.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

10.2 Kupující souhlasí se zpracováním všech svých osobních údajů, které poskytne prodávajícímu (zejména se jedná o jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, fotografie, obrazový záznam atd., dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

10.3 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření smlouvy.

10.4 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží a kromě smluvních partnerů prodávajícího nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

10.5 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

10.6 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

10.7 V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • a. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • b. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

10.8 Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

11. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

11.1 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

11.2 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

12. Doručování

12.1 Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

13. Závěrečná ustanovení

13.1 Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem a případné spory budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

13.3. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

13.4 Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

13.5 Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Squared, s.r.o., Zelený pruh 1091/111, 140 00, Praha 4, Česká republika, adresa elektronické pošty info@vyvolej.to.

14. Výklad některých pojmů

14.1 „Registrace“ znamená proces zakládání účtu na webové stránce.

14.2 „Smluvní partner“ znamená subjekt, s nímž spolupracuje prodávající či poskytovatel služby při plnění dodání zboží.

14.3 „Pracovní den“ znamená jeden den od pondělí do pátku vyjma státních svátků a dnů pracovního volna. V Případě dodání zboží a služeb mimo území České republiky se přihlíží také k pracovním dnům a dnům pracovního volna i ve státě, do kterého jsou zboží a služby doručovány a ve státě, přes který jsou zboží a služby přepravovány.

14.4 „Instagram“ znamená službu, která působí na doméně www.instagram.com, jehož vlastníkem je INSTAGRAM LLC, MENLO PARK, CA 94025, USA. Prostřednictvím Instagramu se zákazník může přihlásit do uživatelského účtu a zvolit obrázky či fotografie, pro použití v internetovém obchodně prodávajícího.

V Praze dne 1.6.2016. Poslední aktualizace dne 29. 4. 2019.

Dobrý den, chcete upravit lokalitu pro doručení?